OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP www.madrac.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.madrac.sk.

I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

Obchodné meno: Stanislava Sedláková DANEXPLUS, Hrádok 437,  916 33 Hrádok, IČO 46420606, DIČ 1084182869, IČ DPH: SK1084182869, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného  úradu Nové Mesto nad Váhom pod č. živnostenského registra: 320-14804.

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.madrac.sk


1.1.Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.2.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na www.madrac.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.


1.3.Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.madrac.sk .

II. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@madrac.sk.
2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
2.5.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);

2.5.2    Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov;

2.5.3   Množstvo objednávaného tovaru;

2.5.4    Spôsob dodania tovaru (doručenie kuriérom, prípadne osobný odber) ;

2.5.5    Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

2.5.6    Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec) ;

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

III. Storno objednávky

3.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily).

IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

4.1 V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


4.2 Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.


4.3 Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.


4.4 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený naspäť.

V. Cenové podmienky

5.1.Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Predávajúci  je platcom DPH.  Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.madrac.sk  s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.madrac.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.madrac.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje.

6.2 Predávajúci si účtuje prepravné náklady 5 EUR (doručenie kuriérom) v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 100,-EUR .

VII. Platobné podmienky

7.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

7.2    PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.

7.3. PLATBA VOPRED PREVODOM ALEBO VKLADOM NA ÚČET: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhradí celú sumu objednávky na účet číslo: 2950256551/0200, IBAN: SK5102000000002950256551, variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

7.4. NÁKUP NA SPLÁTKY prostredníctvom  Quatro, kde poskytovateľom úverov je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155.

VIII. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 pracovných dní od dňa, ak nie je uvedené inak, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.


8.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru formou sms.


8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby  na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie bezplatne. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.


8.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


8.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky.


8.6 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.


8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

IX. Poškodenie tovaru pri doprave

9.1. Pokiaľ pri preberaní tovaru Kupujúci zistí poškodenie na obale, skontroluje kompletnosť zásielky, prípadne skontroluje neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, prípadne nekompletný, zásielku Kupujúci  nepreberie. Je potrebné s prepravcom spísať  Protokol o škode. O danej situácii Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho.

X. Vrátenie tovaru

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

10.1 Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia tovaru na vlastné náklady. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predávajúceho spolu s vyplneným formulárom /viď. dole/.  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek (za osobitnú požiadavku je považovaný každý rozmer matraca okrem štandardných rozmerov 90x200 cm, 80x200 cm)

- po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty

- pri tovare upravenom na prianie Kupujúceho alebo pre jeho osobu (napr. matrace s atypickým poťahom alebo rozmerom)

- ak je Kupujúcim podnikateľský subjekt, v prípade, že súčasťou objednávky je IČO alebo DIČ kupujúceho.

10.2. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru, budú peniaze do 15 dní poukázané na účet kupujúceho.

10.3 Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v pôvodnom vákuovom obale a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

10.4 Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

10.5 Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.


10.6 Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 14 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.


10.7 Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.


10.8 Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/ zámeny musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.


10.9 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku, nakoľko nie je pred otvorením zásielky jasné, či má kupujúci v danom prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.


10.10 Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP,  bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia požadovaných dokladov s tovarom, ktorý sa vracia.

XI. Reklamácia tovaru

11.1  Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

11.2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.

11.3. Predávajci nezodpovedá za chyby:

- ktoré po prevzatí spôsobil Kupujúci, či iná osoba alebo vznikli v dôsledku vonkajších udalostí

- vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom

- vzniknuté nadmerním odpotrebením v dôsledku nevhodného používania

- vzniknuté vplyvom mechanického poškodenia

- vzniknuté vďaka nevhodnému vystaveniu tovaru nepriaznivým prírodným podmienkam napr. snehu, mrazu, dažďu, či slnku

- vzniknuté v dôsledku opotrebenia bežným užívaním, neodbornou údržbou, či nevhodným skladovaním.

11.4. Kupujúci vyplní reklamačný formulár /viď. dole/ a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry a záručným listom na adresu predávajúceho. Výrobok musí byť riadne vyčistený. Musí vyhovovať všeobecným hygienickým zásadám, musí byť vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu a ušpineniu.


11.5. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

XII. Záručné podmienky a záručná doba

12.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky, ak nie je uvedené inak.  Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ak je záručná doba uvedená 15 rokov,  táto je uplatňovaná nasledovným spôsobom:

Prvé 2 roky je uplatňovaná plná štandardná záruka  v zmysle zákona. Oprávnené a uznané reklamácie po uplynutí štandardnej dvojročnej záručnej doby (ak nie je možná oprava) sa vybavujú výmenou matraca za nový kus. Na takýto vymenený matrac je poskytovaná nová záruka. V prípade uznania reklamácie poskytujeme nový rovnocenný matrac za predpokladu, že zákazník uhradí zbytok ceny, t.j. rozdiel medzi cenou matraca a cenou podľa  percentuálnej miery klesajúcej záruky,  podľa rokov od zakúpenia matraca.

Záručné podmienky:

0 - 2 roky plná záruka

3 - 15 rokov klesajúca záruka (2 - 3 r. 50%, 3 - 5 r. 40%, 5 -7 r. 30%, 7 - 9 r. 25%, 9 - 11 r. 20%, 11- 13 r. 15%, 13 - 15 r. 10%).


12.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený záručný list.


12.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.


12.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

 

XIII. Ochrana osobných údajov

13.1 Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.


13.2 Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu . Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.


13.3 Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

XIV. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

14.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.


14.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.


14.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.


14.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XV. Záverečné ustanovenia

15.1 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.madrac.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.


15.2 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.madrac.sk .


15.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením takéhoto oznamu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.


15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.


15.5 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.